PÕRGUPÕHJA RETK 
VÕISTLUSJUHEND

Retk on pühendatud RVL-i (Relvastatud Võitluse Liit) võitlejatele ning teistele metsavendadele, kes ei alistunud võõrale võimule. Võistlusest võtavad osa viieliikmelised nais-, mees-, või segavõistkonnad: neli võistlejat ja üks esindaja (tugiisik). Võistlejad moodustavad võistluse ajaks üksiku metsavendade salga, kelle põhiülesandeks on liikuda varjatult, etteantud ajagraafikus läbides kontrollposte ning postkaste. Kontrollpostides ning postkastides tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ülesannete valikul on lähtutud sellest, mida peab oskama, et ennast ja teisi ekstreemsetes oludes aidata, kuidas ellu jääda.

Võistlus sisaldab järgnevaid tegevusi:

Varjatud liikumine murdmaal ning orienteerumine päeval ja öösel, ”vaenlase” jõudude vältimine ja nende eest põgenemine; matka-, sõduri-, nutikus-, esmaabi-, osavus- ja üleelamisülesannete täitmine.

Võistluse eesmärk

Selgitada välja parimad kõigist osalejatest, kes suudavad mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes, äratada huvi üleelamisoskuste ja matkatarkuste ning sõjaliste oskuste vastu. Jäädvustada vabadusvõitluse ajalugu ning tutvustada Eesti mitmekülgset loodust.

Võistlejad

Võistlus on mõeldud täiskasvanutele. Võistkonna suurus on viis inimest, neli tegelikku võistlejat ja esindaja. Võistlusest võivad osa võtta kõik füüsiliselt ja vaimselt terved täiskasvanud alates 18. eluaastast, kes on end võistlusele registreerinud. Maksimaalselt lastakse trassile 40 võistkonda.

Kontseptsioon

Võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, olema maskeeritud ja kasutama varjatud radu, et vältida kontakti ”vaenlasega”. Võistlejad läbivad trassi individuaalsete luuregruppidena jalgsi liikudes kasutades maastiku omapära ”vaenlase” eest varjumiseks. See tähendab, et võistkonnad ei tohi ühineda ega aidata üksteist. Ühe võistleja katkestamise korral võib võistkond jätkata kolmekesi. Katkestanud võistleja varustusest on lubatud kaasa võtta vaid toit ja esmaabi tarbed. Võistkonna minimaalne suurus trassil on kolm inimest.

Kohtunikud

On võistluse juhtide poolt valitud isikud, kes on eelnevalt läbinud vastava koolituse.

Trass

Trassi pikkus on linnulennult  kuni 100 km ja aega 54 tundi. Võistkonnad saavad vabalt valida oma marsruudi postkastide ja kontrollpunktide (KP) vahel. Trass on kontrollitud ja võistluse jooksul jälgib trassi päästeteenistus. Võistlejad saavad stardis ning KP-des järgmise punkti asukoha ja aja millega tuleb see vahe läbida.

Viimase päeva hommikul antakse  võistlejatele terve järgneva päeva kontrollpunktide koordinaadid  ja nende lahtioleku ajad ning võistlejad jätkavad liikumist valikorienteerumise põhimõttel.

Võistlejad peavad liikuma varjatult, vältima asustatud punkte, kaardil märgitud  teid ja kohtumist “vaenlasega”. Tuleb arvestada ka sellega, et mõni maaomanik on alati teinud koostööd “vaenlasega”.

Trassil on vahelduv loodus: kaunis mets, rägas võsa, soine mets, sood ja rabad, sügavad kraavid, jõed, lagendikud ja põllumaad. Kahjuks kaart ei vasta alati tegelikule looduspildile.

Läbi viljapõldude on võistlejatel minek keelatud, karistatakse kuni 80 karistuspunktiga.

 

Kontrollpunktid (KP) ja postkastid (PK)

Terve võistkond peab koos läbima nii kontrollpunktid kui postkastid. Postkastides saab võistkond andmeid eeloleva trassi kohta ja mõnedes poskastides võib olla ülesandeid, mille täitmine on trassi läbimisaja sees.

Kontrollpunktides tuleb täita erinevaid ülesandeid, osa neist tugiisiku abiga. Ülesande ebarahuldava täitmise eest saab võistkond karistuspunkte, ülesande mittetäitmise eest karistatakse võistkonda vastava ülesande maksimum karistuspunktidega + 20 kp-i. 

Ülesande täitmisest keeldumise korral karistatakse võistkonda 2x maksimum karistuspunktidega. Kontrollpunkti või postkasti ümber olev piirkond vähemalt ühe kaardiruudu ulatuses loetakse turvaalaks ja seal ”vaenlase” tegevust ei ole. Stardis ja igas KP-s(va. viimasel võistluspäeval) saavad võistlejad kohtunikult järgmise punkti asukoha ja sinna jõudmise aja. Kontrollpunkti tuleb saabuda täpselt, iga hilinenud täisminut annab võistkonnale ühe karistuspunkti. Aja, mis on jäänud ülesannete täitmiseni veedab võistkond kontrollpunkti puhkealal. Kuni tund aega hilinenud võistkond saab ülesannet täita esimesel võimalusel. Üle tunni KP-sse hilinenud võistkond ei saa ülesannet täita. Igas KP-s on kontrollpunkti ülem ja kohtunikud, kelle korralduste järgi tegutsevad võistlejad. Kõik ülesanded kontrollpunktides täidetakse aja peale. Kui ülesande täitmisega ei saada antud ajaga hakkama, siis ülesande täitmine peatatakse ja võistkonnale määratakse karistuspunktid.  

Kogu vajaminev varustus tuleb võistkonnal endal kaasa võtta. Pärast starti, nii trassil, postkastides ja kontrollpunktides on rangelt keelatud igasuguse kõrvalise abi kasutamine ja osutamine. Kui abi osutamine või kasutamine on tõestatud, siis võistkond diskvalifitseeritakse kas kontrollpunkti ülema, trassikohtuniku, vahekohtuniku või peakohtuniku poolt.

Tugiisikutel on keelatud trassil kasutada transporti võistkondade jälgimiseks, abistamiseks või saatmiseks.

Punktisüsteem

Punktisüsteem põhineb karistuspunktidel. Võistluse ideaalselt läbinud võistkond saab 0 karistuspunkti (kp). Võistlustulemused selguvad pärast kõikide karistuspunktide liitmist ja protestide arutamist. Statistika näitab, et keskmiselt korjatakse trassilt 25% ja ülesannetest 75% karistuspunktidest.

Protestid

Võistkonnad saavad esitada oma protestid ja probleemid vaid kirjalikult kontrollpunkti ülemale, postkasti kohtunikule või võistluse staapi. Protestide esitamise korral peab võistkonna esindaja maksma võistluse staapi 15 € tagatisraha. Kui protest rahuldatakse tagastatakse raha. Protestikomisjoni kuuluvad: korraldaja, peakohtunik, vastutegevuse ülem, trassikohtunik ja kohtunik kelle vastutusalasse kuulub protest. Proteste saab esitada võistluse stardist kuni 1 tund pärast finiši sulgemist.

Vastutegevus (“vaenlased”)

“Vaenlast” kehastavad KL liikmed. Vastutegevuse grupp allub vastutegevuse ülemale, kes allub võistluse korraldajale, võistluse peakohtunikule ja trassikohtunikule. Vastutegevuse ülesandeks on tabada võistlejaid, kes ei liigu varjatult või püüavad kasutada kõrvalist abi. Ülesande täitmiseks korraldab vastutegevus patrulle, vaatluspunkte, valveid, varitsusi ja haaranguid. “Vaenlase” üksuse liikmed on relvastatud. Vastutegevuse liikmeid esitletakse stardis. Nad tegutsevad terve trassi ulatuses, välja arvatud emakaardil märgistatud turvaaladel. Võistleja või võistkond loetakse tabatuks siis, kui vastutegevuse grupi liikmete eest ei ole võimalik varjatult taanduda (vahemaa vaenlase ja võistlejate vahel on ligikaudu 25 m või vähem) või kui taandumist takistab vastutegevuse grupi liige. Kõik tabatud võistlejad peavad loovutama ühe elutalongi (20 kp) vastutegevuse grupile, kes neid tabas. Need, kellel talongi esitada ei ole on võistluse katkestanud. Vastutegevuse poolt antud käsud on kohustuslikud täitmiseks kõigile võistlejatele. Füüsiline kontakt võistlejate ja vastutegevuse vahel on rangelt keelatud. Õnnetuse puhul on vastutegevus grupp kohustatud abistama võistlejaid, gruppi kasutatakse vajadusel eksinud võistlejate otsimisel.

Transport

Kõik võistkonnad vastutavad ise oma transpordi eest võistlusele ja tagasi. Tugiisikute ja külaliste transpordi KP-desse korraldavad korraldajad. Transport stardist baaslaagrisse on tugiisikute mure.

Toitlustamine

Võistluse registreerimiskaardiga osalejad, erikülalised ja korraldajad toitlustatakse järgmiselt: Stardis ja baaslaagris antakse sooja toitu. Võistlejad võtavad nelja päeva toidumoona trassile kaasa. Toitlustajad on NKK liikmed.

Joogivesi

Stardis ja põhilaagris on joogivesi. Võistlejatel on kontrollpunktides võimalus täita oma veepudeleid, 1(üks) liiter võistleja kohta. Avatud KP-s saab tugiisik võistkonna veevaru täiendada.

Side

Võistkondadel peab kaasas olema vähemalt üks töötav mobiiltelefon, mida võib kasutada vaid hädaolukorras. Võistluse hädaabi numbrid antakse mandaadis.

Meditsiiniline abi

Osavõtt retkest toimub omal vastutusel. Esmaabi meeskond on trassil ja ööbimiskohtades. Baaslaagris on esmaabipunkt. Korraldajad organiseerivad vajadusel transpordi haiglasse või baaslaagrisse.

Kaardid

Võistlejate kasutuses on Eesti Kaitsejõudude kaart mõõtkavas 1:50000. Tuleb valmis olla trassil kasutama ka erinevate mõõtkavade ja koordinaatruudustikuta kaarte ning plaane. Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad kaardile võistlejad ise.

Autasustamine

Kõik, kes läbivad Põrgupõhja retke saavad vastava tunnistuse ja kaelaraha. Kolme esimest võistkonda autasustatakse hinnaliste esemetega. Esimese koha võitnud võistkonda autasustatakse lisaks Frederiku rändkarikaga. Lisaks on mitmeid eriauhindu

Võistluse üldised reeglid

Laagri üldreeglid:

1.     keelatud on lõkke tegemine selleks mitteettenähtud kohas

2.     keelatud on omavoliline telkimine (põhilaagris registreerimisel näidatakse telkimiskoht)

3.     sõidukitega liikumine on laagri territooriumil keelatud

4.     laagris tuleb hoida puhtust

5.     laagris tuleb olla inimlik

6.     laagris algab öörahu kell 23:00, v.a. 11.07 õhtul.

Võistkondadel on võistluse ajal keelatud ja diskvalifitseerimisega karistatakse järgmisi eksimusi:

1.     trassi läbimisel transpordi kasutamine

2.     trassil, PK-des ja KP-des kõrvalise abi kasutamine

3.     dopingu ja narkootiliste ainete kasutamine

4.     teiste võistkondadega ühinemine trassi läbimise lihtsustamiseks

5.     telefoniga ühenduse võtmine teise võistkonnaga (lubatud ainult hädaolukorras)

6.     kohtunike korraldustele mitte allumine

7.     vahetada võistluse käigus trassil võistlejaid

8.     lõkke tegemine (lubatud vaid kohtuniku poolt näidatud kohas)

Esindajatel, ajakirjanikel ja kaasaelajatel on keelatud:

1.     kõrvalise abi osutamine välja arvatud hädavajalik esmaabi mistahes võistkonnale, millest tuleb koheselt informeerida võistluse juhtkonda

2.     liikuda trassil oma transpordiga võistkondade abistamiseks (liikumine on koordineeritud ja korraldatud korraldajate poolt)

3.     häirida võistkondade trassi läbimist või ülesannete täitmist

4.     häirida staabi ja kohtunike tööd

Organiseerijatel on keelatud:

1.     osutada kõrvalist abi, mis võib muuta võistluse seisu

2.     mõningate võistkondade eelistamine ülesannete hindamisel ja protestide lahendamisel

3.     avaldada võistkondade konfidentsiaalset materjali

4.     mitte edastada vajalikku informatsiooni staapi

Kohustuslik varustus

Võistleja kohustuslik varustus:

 • isikut tõendav dokument
 • toit neljaks päevaks
 • veepudel või mõni teine jooginõu koos joogiga
 • isiklik esmaabipakk
 • vile
 • kompass
 • nuga või tääk
 • tikud või tulemasin
 • taskulamp

Võistkonna kohustuslik varustus

 • kaks veekindlat kirjutusvahendit
 • julgestusköis vähemalt 15 meetrit 450kg tõmbejõuga
 • esmaabivahendid
 • laetud akuga mobiiltelefon
 • kell
 • Veepuhastustabletid (10 tk) või veepuhastusseade
 • telk (jääb soovi korral laagrisse)

Soovitav on kaasa võtta GPS seade koos tagavara patareidega, täpsemalt

Varustuse mass ja kogus ei ole piiratud, võistkonnal võib kaasas olla lisavarustust. 
Kohustuslik varustus peab olema võistlejal ja salgal kaasas kogu võistluse aja. 
Varustuse kontrolli tehakse stardis, trassil ja võistluse lõpus. 
Hindamine: iga puuduv ese10 kp. igal kontrollimisel. 
Startida ei lubata kui võistkond ei ole komplekteeritud, puudub nelja päeva toit, esmaabivahendid,
veepuhastustabletid/veepuhastusseade või töötav mobiiltelefon (kontrollitakse enne starti).